دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


سیدرضا صالحی امیری

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^